• Program hösten 2020

    Sammankomsterna på veckosluten börjar på fredag kväll och slutar på lördag kväll. Ingen skall behöva utebli från sina hemförsamlingars gudstjänster! Eftersom fredag kväll till lördag kväll är tiden för den bibliska sabbaten, kallar vi dessa sammankomster för ”Sabbatsmöten” här på Himlahägn. När vi har Bönesabbater är tyngdpunkten lagd på lov, pris, tillbedjan, tack och förbön. Sammankomsternas ändamål är att lära oss att bedja. Vi kommer att bedja på olika sätt: Gemensam bön, bön i små grupper, enskild bön, och när det är fint väder även bönepromenader. I samband med Temasabbater kommer vi på fredag kväll och lördag att fördjupa oss grundligt i ett tema. En biblisk sanning, kunskap eller uppenbarelse…